Dobro dzieci poruszone na konferencji European Alliance Child Garantee 2021.

PL:

Drodzy czytelnicy, W październiku 2021 roku miałam okazję uczestniczyć w konferencji w ramach European Alliance Child Guarantee, która odbyła się w Brukseli. Wydarzenie to dotyczyło zrzeszenia organizatorów kongresu podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka i Młodzieży 2021 roku w celu powołania Europejskiego Sojuszu na rzecz Gwarancji dla Dzieci (European Alliance for the Child Guarantee (EACG) uznanego przez wszystkich, którzy podpiszą akt założycielski „.

Dzielę się z Wami  fragmentem swojej przemowy:
“Mam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w żłobkach. Jako założycielka biznesu współpracowałam z przedsiębiorcami, z którymi głównie staramy się znaleźć najlepszy sposób na zagwarantowanie właściwej opieki z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

Jako aktywny opiekun w żłobku współpracuję z pedagogami, psychologami i rodzicami. Obserwuję, że trzeba mówić o truizmach – bo wiele wartości zostało zapomnianych, a inne przeoczone. Często zdarza się, że rodzice nie są przygotowani do rodzicielstwa. Nie uczy się dorosłych potrzeb dziecka, oczekuje się od nich reakcji i zaradności.

Rodzice i zespoły opiekunów powinni mieć na co dzień łatwy dostęp do wiedzy i narzędzi. Muszą wiedzieć, kiedy i gdzie mogą oczekiwać wsparcia. Z tego powodu wszyscy dorośli powinni współpracować w procesie wspierania dziecka. Jesteśmy w nim określeni jako: rodzice, nauczyciele, specjaliści (psycholog, pedagog itp.), placówka opiekuńćza, edukacja społeczna, niskie funkcjonowanie.

Potrzebna jest edukacja publiczna. Pracując razem, wymieniając potrzeby, dyskutując o problemach, stworzymy silny zespół, który będzie mógł pomóc w tworzeniu warunków do wspierania dzieci w ich rozwoju: emocjonalnym, fizycznym, psychicznym. Rodzina powinna korzystać z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej.

Wychowanie i opieka nad dziećmi to także tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych cech i umiejętności każdego dziecka. Opracowałam system pracy, dzięki któremu wszyscy dorośli uczestnicy żłobka pomagają Dzieciom w tym procesie. Wszyscy uczestnicy mogą współpracować ze sobą, aby dać dzieciom jak największe wsparcie.

W swojej działalności szkolę opiekunów w żłobku. Bardzo ważne jest przedstawianie etapów rozwojowych dzieci w kontekście ich możliwości i ograniczeń. Zrozumienie procesu zmian będzie gwarancją szacunku do dzieci. I do nas samych. Jestem pewna, że wspólnie możemy znaleźć nowe rozwiązanie, nowy system, nowe narzędzia, które mogą być pomocne w zagwarantowaniu praw dziecka.

Nasza Karta mówi: „Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, która jest konieczna dla ich dobra, a najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka musi być nadrzędnym celem wszystkich działań dotyczących dzieci, podejmowanych przez władze publiczne lub instytucje prywatne”. Niech to zdanie będzie naszym mottem. Dziękuję.”

ENG:

Dear Readers, in October 2021 I had the opportunity to participate in European Alliance Child Guarantee conference which took place in Brussel. The event was related with ”konference organisers set out on International Children’s and Adolescents’ Day 2021 to establish the European Alliance for the Child Guarantee (EACG) consider all those who sign the memorandum of association as founders” 

I’m sharing with you excerpt of my speech:

“I’ve more than 10 years experience work in nurseries. As a businesswoman I worked with entrepreneurs – mostly we try to find out the best way to guarantee proper care with taking into consideration applicable law. As a active caregiver in the nursery I cooperate with teachers, psychologists and parents.

I observe we need to talk about truisms – as many values ​​have been forgotten and others have been overlooked. It often happens that parents are not ready for parentage. The child’s needs are not taught to adults, and responsiveness and resourcefulness are expected.

Parents and caregiver teams should have easy access to knowledge and tools on a daily basis. They need to know when and where they can expect support. This reason all adults should work together.  We are in specific hexagon in the process of supporting the child: parents, teachers, experts (psychologist, pedagogist, etc.), care facility, social education, functioning low.

Public education is needed. Working together, exchanging needs, discussing problems, we will create a strong team that will be able to help create conditions for supporting children in their development: emotional, physical, mental. The family shall enjoy legal, economic and social protection.

Upbringing and caring for children also means creating conditions conducive to the development of individual characteristics and skills of each child. I have developed a work system to help all adult participants of the nursery help the Children in this process. All participants can work together to give the most support to children.

In my business, I train caregivers in a nursery. It is very important to discuss the developmental stages of children in the context of their abilities and limitations. Understanding the process of change will be a guarantee of respect for children. And to ourself.

I’m pretty sure together we can find new solution, new system, new tools which can be helpful to guarantee child rights.

Our Charter said: “that children have the right to such protection and care as is necessary for their well-being, and that the child’s best interests must be a primary consideration in all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions”. Let this sentence be our motto. Thank you.”