Rada rodziców w placówce

Bardzo często spotykam się z tematem, czy warto tworzyć Rady Rodziców w żłobku. W związku z tym rodzi się wiele pytań m.in. o to, jakie kompetencje nadać radzie rodziców? Jaki zakres działań należy wyznaczyć? Jaki powinno się nadać poziom decyzyjności?


Pytań jest wiele, choć na większość z nich odpowiada ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, w art. 12 a., ważne są jednak podstawowe aspekty takie, jak:

  • Rada Rodziców sama uchwala regulamin swojej działalności.
  • sprawy, w ramach których rada chce się spotykać,
  • terminy i miejsce spotkań.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

Rada Rodziców może występować do dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu dziecięcego i podmiotu prowadzącego placówkę z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach jej dotyczących, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia zajeść́ edukacyjnych. Zajmuje się także opiniowaniem spraw organizacyjnych żłobka lub klubu dziecięcego, w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego. Rada Rodziców za pośrednictwem przedstawicieli ma możliwość wglądu do dokumentacji dotyczącej spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22 ustawy. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości pomieszczeń́ placówki powinno składać się wizytację przez przedstawicieli rady rodziców i niezwłocznie zgłaszać błędy dyrektorowi lub osobie kierującej, a w razie braku podjęcia przeciwdziałań – do wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W celu wspierania działalności statutowej żłobka lub klubu dziecięcego Rada Rodziców może gromadzić́ fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze lub zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka lub inną osobę̨ decyzyjną w placówce. Skład rady rodziców powinien zostać przedstawiony wszystkim rodzicom, których dzieci uczęszczają do punktu opieki.

Zakres kompetencji i obowiązków Rady Rodziców jest dość szeroko określony. Ustawodawca kładzie nacisk na współpracę mającą na celu wspólne ustalenie chociażby kwestii organizacyjnych.

Rada rodziców w działaniach:

Dobra, mądra Rada Rodziców jest na wagę złota. Współpracujący z Dyrektorami, czy właścicielami placówek Rodzice są cennym źródłem informacji i spostrzeżeń, które pomaga doskonalić poziom prowadzonych punktów i dbać o najwyższą jakość opieki sprawowanej nad dziećmi. Często sami wychodzą z inicjatywą czy pomysłami zorganizowania wydarzeń i atrakcji dla dzieci, np.: Mikołaja, Karnawału, pikników czy innych imprez.


Bezpośrednie zaangażowanie Rodziców – w mojej ocenie zawsze wpływa na pozytywny wizerunek Placówki. Daje poczucie wspólnoty i wpływu rodzica na cząstkę życia jego dziecka w żłobku.

Nie zapominajmy jednak, że wszelkie ostateczne decyzje należą do dyrektora, bądź osoby prowadzącej placówkę – gdyż to oni w świetle prawa odpowiadają za jej funkcjonowanie.