Szkolenia dotyczące funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3ech

Szkolenia dotyczące funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3ech

1. Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – formy opieki i sposób ich organizacji, podmioty prowadzące, akty prawne, na podstawie których funkcjonują.
2. Zadania żłobka i klubu dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych.
3. Warunki, jakie powinien spełnić lokal na żłobek i klub dziecięcy, w tym warunki sanitarno-lokalowe oraz kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
4. Rejestracja każdej instytucjonalnej formy opieki: wpis żłobka i klubu dziecięcego do ogólnopolskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za pośrednictwem ministerialnej strony portalu Emp@tia. Sprawozdania.Nadzór i kontrola gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
5. Wyżywienie w zgodności z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.
6. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego- zakres wymagań, zadań.
7. Personel żłobka/klubu dziecięcego – kwalifikacje, wymagania, kompetencje osób opiekujących się dziećmi, w tym zasady współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami.
8. Polityka bezpieczeństwa dzieci w żłobkach
9. Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Terminy szkoleń: